O firmie

 

 

Społem Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście jest firmą działającą na rynku od 150 lat.

W 2009 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyznała Spółdzielni Odznakę "Zasłużony dla Warszawy" za zasługi dla Miasta Stołecznego Warszawy.  W roku 1869 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Petersburgu zatwierdza powstanie Stowarzyszenia Spożywczego MERKURY, co stwarza możliwość uruchomienia w Warszawie trzech placówek: przy ul. Elektoralnej, Podwale i przy Nowym Świecie. Istotniejsze zmiany zaistniały na początku XX wieku. W 1912 roku zmieniony zostaje statut Stowarzyszenia i ulega zmianie również jego nazwa na Warszawskie Stowarzyszenie Spożywcze, w ramach którego działają sklepy przy ul. Kredytowej 11,Nowosenatorskiej 8, przy Starym Mieście 21. Dziewięć lat później, w 1921 roku powstaje Warszawskie Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców, które w roku 1925 zmienia swoją nazwę na Warszawską Spółdzielnię Spożywców. W okresie ogólnoświatowego kryzysu, który przypada na lata 30. XX wieku WSS ulega likwidacji. Na jej miejsce powstaje Spółdzielnia Spożywców „Zjednoczenie”, prowadząca działalność w dziewięciu placówkach, z których trzy zlokalizowane są na terenie obecnie prowadzonej działalności Jubilatki tj. przy ul. Dzikiej 36, Mokotowskiej 7 oraz przy Hożej 24. Powstanie Warszawskie (1944 r.) przerwało funkcjonowanie SS „Zjednoczenie”. Lata 1945 - 76 to okres działalności WSS Warszawa Śródmieście, która raz jest samodzielną Spółdzielnią, działającą na terenie Śródmieścia, innym razem działa - jako Oddział Spółdzielni obejmującej całą Warszawę. Od 1976 r. prowadzi działalność o charakterze monopolisty w kompleksie żywnościowym i artykułów codziennego użytku, jako Oddział Śródmieście. W 1983 r. po uchwaleniu nowego prawa spółdzielczego powstaje Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście, posiadająca 368 sklepów, 237 zakładów gastronomicznych oraz 3 spółdzielcze domy handlowe.

Nowy okres w działalności przypadł na lata po przełomie ustrojowym w 1989 roku. Rzeczywistość okazała się całkiem inna od oczekiwań. Nastąpił regres w działalności i stanie posiadania Spółdzielni, czego przyczyną była restrykcyjna specustawa z 20 stycznia 1990 roku. Niekorzystny okres trwał do roku 1998. Spółdzielnia jest obecnia firmą nowoczesną, przystosowaną do reguł gospodarki rynkowej. Prowadzi działalność detaliczną w 23. placówkach handlowych, z których trzy włączone zostały do sieci LUX stworzonej przez Społem jako odpowiedź na dynamiczny rozwój zagranicznych sieci handlowych. LUXy wykreowały nowy wizerunek społemowskich placówek. Wszystkie obiekty są modernizowane. Następuje poprawa ich wewnętrznego i zewnętrznego wyglądu, jak również poprawa warunków zakupów i pracy personelu. Kolejne trzy sklepy funkcjonują jako nowoczesne Delikatesy o charakterystycznym dla tej kategorii zarówno wystroju jak i proponowanym asortymencie. Od dawna używany znak graficzny „Delikatesy” w 2009 r. został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP. Na koniec roku 2009 Spółdzielnia zrzeszała 648 członków i zatrudniała 516 pracowników. Spółdzielnią kieruje 2-osobowy Zarząd: Prezes Anna Tylkowska i Wiceprezes ds. Finansowych Małgorzata Klimas - Komorowska, przy wsparciu 15. osobowej Rady Nadzorczej z Przewodniczącą Cecylią Przedpełską. Z dniem 1 maja 2016 r. obowiązki Wiceprezesa ds. Finansowych przejeła Karolina Strząska. Priorytetem Spółdzielni jest dążenie do profesjonalnej obsługi klienta, oferowanie towarów wysokiej jakości, wprowadzanie nowości rynkowych, podejmowanie działań marketingowych, wynikających z programów partnerów handlowych, jak i pochodzących z własnych projektów.

W roku 2005 w wybranych placówkach rozpoczęto wdrażanie Programu Ekologicznego Społem, który powstał w Krajowym Związku przy znacznym udziale WSS Śródmieście. Aktualnie program realizowany jest w 12. placówkach spółdzielni. Ponadto jest promowany poza miejscem sprzedaży na jarmarkach, targach, piknikach.
Śródmiejska Spółdzielnia należy do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem. Jest udziałowcem i czynnym uczestnikiem
Mazowieckiej Agencji Handlowej Społem, spółki powołanej do realizacji wspólnych umów z kontrahentami. Jest Członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Handlu oraz Stowarzyszenia Nowy Świat. WSS Śródmieście wydaje od 1962 r. miesięcznik Społemowiec Warszawski, współfinansowany przez Spółdzielnie Spożywców z Warszawy i okolic. Co miesiąc zawarte są w nim bogate informacje z życia spółdzielni spożywców, KZRSS, MAH, KRS itp. na tle aktualnej sytuacji rynkowej. W odpowiedzi na sygnały ze spółdzielni, systematycznie odnotowywane są różnego rodzaju wydarzenia, jak uruchamianie nowych i modernizowanych placówek, ważniejsze akcje i inicjatywy promocyjne, konferencje i szkolenia, targi i wystawy, działalność samorządowa.

W siedzibie Spółdzielni od 17 lipca 1985 roku istnieje Izba Pamięci, jako muzeum historyczne warszawskiej spółdzielczości spożywców. Inicjatorem jej powstania była grupa działaczy spółdzielczych, członków Komisji Historycznej pod przewodnictwem Michała Majewskiego i Ryszarda Siwaka. Wśród zgromadzonych pamiątek znajdują się w Izbie m.in. stare dokumenty, fotografie, wydawnictwa książkowe, czasopisma spółdzielcze, kroniki, albumy, emblematy, dyplomy, odznaczenia, medale pamiątkowe, plakaty okolicznościowe, portrety wybitnych działaczy oraz puchary, sztandary, proporce przechodnie załóg spółdzielczych. Eksponaty pochodzą od warszawskich Spółdzielni spożywców: Śródmieście, Praga Południe, Praga Północ, Mokotów (obecnie SS Mokpol), Wola, Żoliborz oraz Powszechnych Spółdzielni Spożywców w Grodzisku Maz., Legionowie, Otwocku, Piasecznie, Pruszkowie i Wołominie. Są one systematycznie uzupełniane i eksponowane. Warto zaznaczyć, że od roku 1962 gromadzone są tam również roczniki Społemowca Warszawskiego, jedynego w Polsce miesięcznika o tematyce spółdzielczej wydawanego przez śródmiejską Spółdzielnię. Zbiory prezentowane są na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze to prezentacja stała, obejmująca dzieje warszawskiej spółdzielczości spożywców: w okresie zaborów i w czasie I wojny światowej, w okresie międzywojennym, okupacji i II wojny światowej, czasy PRL-u i obecnie. Druga prezentacja obejmuje bloki tematyczne m.in. takie jak :edukacja spółdzielcza, spółdzielczość uczniowska, członkowie i samorząd spółdzielczy, ośrodki Praktyczna Pani i różnego rodzaju pamiątki. Zmiana ekspozycji następuje z okazji ważniejszych wydarzeń w poszczególnych Spółdzielniach a szczególnie z okazji jubileuszy. Walory informacyjno-poznawcze uzupełniają walory dydaktyczne, bowiem Izba może być miejscem zwiedzania.
Patronat nad nią sprawuje Społem WSS Śródmieście w osobach prezes Anny Tylkowskiej i przewodniczącej Rady Nadzorczej Cecylii Przedpełskiej.
Zapraszamy do odwiedzenia Izby Pamięci po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 22 826-41-02.
Nieoceniony wkład w powstanie i funkcjonowanie Izby Pamięci miała Komisja Historyczna Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców, powołana 19 października1979r. przy Radzie Nadzorczej Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców. Po jedenastu latach Komisja została rozwiązana, ale Zarząd i Rada Nadzorcza WSS Śródmieście Uchwałą z dnia 11 listopada 1990 roku wznawiają jej działalność. Zgodnie z regulaminem Komisja była organem społecznym działającym przy Radzie Nadzorczej Spółdzielni. Celem jej było ocalenie od zapomnienia bogatej historii warszawskiej spółdzielczości spożywców, jak również integracja warszawskich i powszechnych Spółdzielni. Funkcje przewodniczących pełnili kolejno: Felicja Kozub (WSS Praga Południe), Michał Majewski (WSS Żoliborz), Wanda Kozłowska (WSS Śródmieście), od roku 2006 Bolesława Rużalska (WSS Śródmieście), a funkcję wiceprzewodniczącego sprawował Juliusz Gerung, sekretarzem była Irena Chojnowska. Dla uczczenia 30-lecia działalności Komisji Historycznej, wspólnie z redakcją Społemowca Warszawskiego, ogłoszony został w 2010 roku konkurs pod nazwą „Moje pierwsze spotkania ze spółdzielczością spożywców”. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 7 kwietnia 2011 na plenarnym posiedzeniu Komisji Historycznej w siedzibie Spółdzielni.
W roku 2016 decyzją Rady Nadzorczej "Społem" WSS Śródmieście Komisja Historyczna Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców została przekształcona w Koło Historyczne Spółdzielni Spożywców przy Społemowcu Warszawskim. Funkcję Przewodniczacej powierzono zasłużonej Działaczce Ruchu Spółdzielczego Cecyli Przedpełskiej, Wiceprzewodniczącą została Jolanta Jędrzejewska a Sekretarzem Anna Markowska.