SDH Hala Mirowska


SDH Hala Mirowska - Pl. Mirowski 1

SDH Hala MirowskaGodziny otwarcia:
Pn-Pt: 7.00 – 20.00
Sob: 7.00 – 18.00
Niedziela handlowa: 8.00 - 16.00
St. nr 4 – całodobowe - przerwa 5.00–7.00
Antresola:
Pn-Pt: 8.00 19.00

Sob: 8.00 – 16.00


Telefony
Sekretariat: (22) 620-38-78
Sam spożywczy: 698-541-227
Spożywczy całodobowy: 736-656-484
Stoisko przemysłowe: 698-168-776
Stoisko "odzież, galanteria, pasmanteria": 698-171-877


Stoisko przemysłowo - drogeryjne
  
Stoisko AGD
  
Salonik prasowy
  
Stoisko spożywcze
   
    
Sklep nocny
   
Pozostałe stoiska
  
  
  
  
 


 

REWITALIZACJA HALI MIROWSKIEJ W/G PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - KONSERWATORSKIEGO

 

Hala Mirowska to jedna z dwóch bliźniaczych hal (obok Hali Gwardii), wybudowana została w latach 1899 - 1901, jako hale targowe na miejscu dawnych Koszar Mirowskich za czasów gdy prezydentem Warszawy był rosyjski generał Mikołaj Bibikow. Projektantami hal byli: Bolesław Milkowski (konstrukcja), Ludwik Panczakiewicz (elewacje), Władysław Kozłowski i Apoloniusz Nieniewski. Ich projekt w dużej mierze opierał się na wcześniejszych założeniach Stefana Szyllera. Hala ta stanowi ciekawy przykład eklektycznej architektury handlowej Warszawy, z bogatym wystrojem architektonicznym.

 

Do zniszczenia w 1944 roku, hale były największym w Warszawie obiektem handlowym. Sprzedawano tu głównie ryby i świeże warzywa. Pierwsze lata drugiej Wojny Światowej hale przetrwały bez większych zniszczeń, ucierpiały dopiero podczas Powstania Warszawskiego. Rozstrzelanie w tym miejscu 510 warszawiaków upamiętnia tablica wmurowana w północno zachodni narożnik Hali Mirowskiej. W nocy z 30 na 31 sierpnia 1944 roku nastąpiło natarcie Niemców, hale zostały spalone, ale ich mury nadal stały. Po wojnie planowano wyburzyć pozostałości budynków i utworzyć w ich miejsce park. Odstąpiono od tego planu i obydwie hale zostały odbudowane. W 1948 roku hale na krótko zaadaptowano na tymczasową zajezdnię autobusów miejskich MZK. Potem przez długi okres nie była użytkowane.

Zniszczona w znacznym stopniu w trakcie II-ej Wojny Światowej Hala Mirowska, została odbudowana w latach 60-tych XX wieku, a w 1986 roku decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisana do Rejestru Zabytków pod numerem A-1283. Od 1974 roku użytkownikiem Hali jest Społem Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście, która w 1997 roku wykupiła od miasta zabytkowy budynek a grunt obejmujący także część targowiska przejęła w wieczyste użytkowanie. Od momentu przejęcia budynku przez Spółdzielnię w miarę możliwości przywracany jest jej należny blask.

Od tego czasu Spółdzielnia stale ponosiła wydatki konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu (wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja ciągów wodno-kanalizacyjnych, remont dachu, wymiana sufitu na niepalny). We współpracy z Zarządem Terenów Publicznych wybudowano wg wspólnego projektu pawilony handlowe na targowisku.

W 2008 roku
, który stał się przełomowym dla wizerunku Hali Mirowskiej, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przystąpieniu do prac przygotowawczych obejmujących rewitalizację elewacji budynku. Opracowanie projektu oraz nadzór nad jego późniejszym wykonaniem powierzono Pracowni Architektoniczno – Konserwatorskiej „FRONTON” Małgorzata Pastewka, mającej wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Projekt wykonany na podstawie zleceń konserwatorskich wydanych przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków opierał się na założeniach programowych w zakresie:
- usunięcia technicznych przyczyn zniszczeń tynków i detalu architektonicznego,
- usunięcia zniszczeń konstrukcyjnych i powierzchniowych w zakresie murów, wypraw i detalu,
- przywrócenia obiektowi dawnej świetności z zastosowaniem współczesnych środków: farb, zapraw i rozwiązań sprawdzonych w długoletniej praktyce konserwatorskiej.

Projekt obejmuje wykonanie prac konserwatorskich m.in. w zakresie:
- kompleksowej konserwacji wszystkich elewacji hali targowej,
- kompleksowej rekonstrukcji wszystkich elementów wystroju rzeźbiarskiego i architektonicznego na elewacji hali targowej, przeprowadzoną na podstawie zachowanej dokumentacji archiwalnej oraz poprzez analogie,
- kompleksowej renowacji pokryć dachowych,
- kompleksowego wykonania nowych i wymiana obróbek blacharskich.

Ponadto wyczyszczenie wszystkich elementów elewacji wraz z dekoracją rzeźbiarską, uzupełnienie ubytków w cegle i tynku, odtworzenie pierwotnego podziału okien z wykorzystaniem szkła selektywnego w miejsce istniejących luksferów. Wymianie ulegnie również cała stolarka okienna i drzwiowa.

Odnośnie części budynku dobudowanej w początkach lat 60-tych, organ konserwatorski zalecił zastąpienie obecnego tynku (baranek) tynkiem gładkim w kolorze zbliżonym do pozostałej części elewacji oraz wymianę w tej części przeszklenia na szkło selektywne.

Projekt był współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Koszt projektu - 84 tys. zł netto, w tym dofinansowanie przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków w kwocie 58 tys. zł. Koszt całości realizacji projektu to kwota blisko 10 mln zł.

Po dwóch latach od momentu podjęcia decyzji o rewitalizacji budynku, w dniu 7 lipca 2010 roku zawarto pierwszą umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace remontowe, które z racji wielkości projektu zostały podzielone na etapy. Wykonanie prac powierzono Firmie „AMP Sp. z o.o.”, posiadającej zarówno doświadczenie jak też uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych.

Pierwszy etap prac obejmował remont elewacji zachodniej od strony ul. Jana Pawła II. W ramach tej umowy wykonano: oczyszczenie powierzchni muru, odgrzybienie ścian, naprawę muru poprzez wymianę uszkodzonych cegieł i kształtek. Zrekonstruowano elementy wystroju rzeźbiarskiego i architektonicznego elewacji. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano nową obróbkę blacharską wraz z instalacją przeciw oblodzeniową na stropodachu. Dokonano całkowitego remontu bramy wejściowej obejmującej wymianę drzwi wejściowych, odtworzenie ceglanej elewacji ścian bramy, jak również wykonanie nowej posadzki z kamienia granitowego. Zamontowano nowe oświetlenie w bramie i podcieniach oraz podświetlono elewację ściany zachodniej, która dodała budynkowi uroku szczególnie po zmierzchu. Koszt robót w ramach pierwszego etapu wyniósł 2.149.222 zł. Z tytuły wykonanych w 2010 roku prac konserwatorskich uzyskano dofinansowanie z BSKZ Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 127.451 zł.

Drugi etap prac konserwatorskich zapoczątkowała podpisana w dniu 22 marca 2011 roku kolejna umowa z firmą „ AMP Sp. z o.o.”. Prace objęte zakresem tej umowy obejmowały wykonanie; „Remontu Konserwatorskiego elewacji wschodniej – część górna”, w ramach których wykonano; wymianę modułów luksferów w części górnej na szyby ze szkła selektywnego, identycznie jak w części górnej elewacji zachodniej, czyszczenie powierzchni murów, zabiegi grzybobójcze ścian ceglanych, wzmocnienie cegieł i fug wraz z impregnacją i hydrofobizacją powierzchniową wystroju rzeźbiarskiego oraz kompletną konserwację rzeźb, wieżyczek i kominków znajdujących się na dachu. Wyżej wymienione prace zostały wycenione na  1.436.883 zł. Z tytułu wykonanego w 2011 roku remontu w zakresie obejmującym elewację wschodnią - część górną, Spółdzielnia uzyskała dofinansowanie w kwocie 100.000 zł z Miasta Stołecznego Warszawy poprzez BSKZ oraz z Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie   62.000 zł.

W dniu 02.12.2011 roku podpisana została trzecia umowa dotycząca „remontu elewacji wschodniej części dolnej wraz z wejściem do Hali od strony wschodniej i północnej”. Prace remontowe objęły naprawę i wymianę uszkodzonych cegieł i kształtek ceramicznych zgodnie z zatwierdzonym przez BSKZ programem konserwatorskim. Wykonano również wymianę ślusarki i stolarki okiennej oraz drzwiowej na ścianie wschodniej wraz z kompleksowym odbudowaniem bramy wejściowej polegającej na skuciu tynków naniesionych w trakcie odbudowy Hali w latach 60-tych XX wieku. Odtworzono jej pierwotny wygląd poprzez wymianę posadzki i drzwi wejściowych. Wartość wykonanych prac remontowych wyniosła 1.534.385 zł. Władze miasta po zapoznaniu się z postępem prac przyznały dofinansowanie poprzez BSKZ w kwocie 360.000 zł.

Kolejny czwarty etap prac obejmujący rewitalizację „Elewacji Północnej część północno - zachodnia dół” o wartości robót 1.108.612 zł, ujęty został umową z dnia 15 lutego 2012 roku. W dniu 1 lipca 2012 roku, w ramach tego etapu, podpisana została kolejna umowa na prace przy „Elewacji Północnej część północno - wschodnia dół”, której wartość oszacowano na kwotę 1.403.009 zł. Zakres prac wynikający z powyższych umów obejmował kompleksową naprawę murów ściany północnej Hali Mirowskiej wraz z wymianą okien oraz szczególną renowacją fragmentu elewacji północnej przy narożniku z fasadą zachodnią zwaną „Ścianą straceń”, przeprowadzoną zgodnie z autorskim programem opracowanym przez dyplomowanego konserwatora zabytków Piotra Mądracha.


Renowacja tego fragmentu muru uwzględniła zachowanie wizerunku ściany z widocznymi na jej powierzchni ubytkami i uszkodzeniami, które powstały w wyniku uderzeń kul karabinowych podczas dokonywanych przez Niemców egzekucji na ludności polskiej w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Zachowany został również jej ciemny kolor, powstały w wyniku spalenia budynku przez okupanta hitlerowskiego po zakończonych egzekucjach.

 


W celu upamiętnienia dramatycznych wydarzeń z tamtych lat na „Murze Pamięci” zainstalowana została tablica z opisem wydarzeń.
W przeddzień Święta Zmarłych  przedstawiciele Zarządu i  Rady Nadzorczej Społem WSS Śródmieście, dyrektor SDH Hala Mirowska, członkowie i pracownicy Spółdzielni, oraz pani Małgorzata Pastewka z Pracowni Architektoniczno- Konserwatorskiej FRONTON i autor programu konserwatorskiego „Ściany straceń” Piotr Mądrach zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą dramatyczne wydarzenia z sierpnia 1944 roku.


Wartość wykonanych  prac związanych z rewitalizacją budynku Hali Mirowskiej wg zawartych umów stanowi kwotę 7.632.112 zł.

Kwota dotacji z tytułu poniesionych kosztów związanych z remontem budynku objętego nadzorem konserwatorskim, uzyskana z Urzędu m. st. Warszawy, przekazana za pośrednictwem BSKZ wyniosła łącznie 645.451 zł, natomiast Marszałek województwa mazowieckiego przekazał na rzecz „Społem” WSS Śródmieście łącznie kwotę 62.000 zł. Suma uzyskanych dotacji wyniosła 707.451 zł.         

 

31.X.2012 r.  


W roku 2013 kontynuowano rozpoczęte w latach ubiegłych prace rewitalizacyjne doprowadzając do zakończenia i rozliczenia prac objętych umową w zakresie elewacji dolnej bramy wejściowej od strony wschodniej i elewacji bramy wejściowej północnej oraz umową dotyczącą elewacji północnej ściany budynku w części zachodniej. Z tytułu wykonania tych prac poniesiono koszty w kwocie 1.322.402,64 zł. Zakończone zostały również prace remontowo – konserwatorskie wschodniej części północnej ściany budynku wraz z wykonaniem instalacji tzw. ’’anty – ptak’’, ogrzewania rynien i instalacji odgromowej oraz wykonano renowację najwyższej części dachu w zakresie;

Na dzień 21.11.2013 r. wykonano w całości rewitalizację ściany zachodniej,  wschodniej i północnej budynku wraz z wymianą okien i bram oraz naprawę górnej części dachu wraz z wymianą pokrycia, obróbek blacharskich, ślusarki aluminiowej i znajdujących się tam przeszkleń (okien). Z tytułu wykonania tych prac oszacowanych na kwotę 8.603.325,14 zł., Spółdzielnia dokonała zapłaty w kwocie 6.949.907 zł. Pozostała część zapłaty realizowana będzie zgodnie z zawartymi umowami.

Do zakończenia całości „Projektu” pozostały do wykonania prace na południowej ścianie budynku i dolnej części dachu Hali Mirowskiej.


W 2014 roku poniesiono koszty w kwocie 682 204,92 zł z tytułu rozliczenia finansowego robót rewitalizacyjnych dotyczących elewacji północnej dolnej – część wschodnia – wykonane w 2013 roku oraz koszty w kwocie 971 212,72 zł – wykonane w 2013 roku dotyczące renowacji najwyższej części dachu.

 Od marca trwały roboty budowlano – modernizacyjne związane z wykonaniem schodów ruchomych z poziomu parteru na antresolę. Prace zostały ukończone – schody są dopuszczone do eksploatacji przez Dozór Techniczny. Koszt inwestycji obejmującej budowę schodów ruchomych i platformy zgodnie z podpisaną umową wyniósł 1 440 598,41 zł.

 

 

 W celu zmodernizowania powierzchni handlowej na parterze i wygospodarowania większej powierzchni na wynajem opracowano dwa uzupełniające się projekty: projekt koncepcji aranżacji wnętrz stoiska spożywczego wykonany przez BMMK – Projekt Barbara Małgorzata Kłosowska – poniesiony koszt 8 200 zł netto; aranżację technologiczno – funkcjonalną dla powierzchni handlowej parteru wykonaną przez firmę PROTECH projektowanie kompletacja wyposażenia inż. Elżbieta Grzeszczuk – poniesiony koszt 7 000 zł netto.

W okresie omawianego sprawozdania z tytułu w/w prac wypłacono kwotę w wysokości 2 111 432,22 zł.

 Aby ograniczyć koszty związane z aranżacją stoiska nr. 352/1 wykorzystano część nadających się urządzeń i mebli z DH Sezam. W tym celu: zawarto umowę z firmą „EUROSZRON” na demontaż urządzeń chłodniczych w DH Sezam i ponowne ich zainstalowanie w Hali Mirowskiej zgodnie z nową aranżacją – koszt 77 900 zł.; z Firmą PHU DAMKA na demontaż stoiska alkoholowego, cukierniczego, kawa i herbata oraz kawiarenki w DH Sezam i dostarczenie tych mebli wraz ze zmontowaniem w Hali – koszt 30 970 zł; urządzenia i meble w dobrym stanie technicznym znajdujące się w stoisku nr. 352/1 zostały zdemontowane i odtworzone siłami własnymi (brygada techniczna).

W celu uzyskania dodatkowej powierzchni handlowej podjęto starania o zabudowę wolnych przestrzeni przyokiennych na antresoli. Uzyskano zgodę Konserwatora Zabytków i wykonano projekt budowlano – wykonawczy na modernizację i rozbudowę antresoli. Koszt wg umowy 25 000 zł. Dokumentacja została złożona w Urzędzie. Obecnie oczekujemy na „ Pozwolenie na budowę”. Uzyskana dodatkowa powierzchnia to 800 m².


W 2015 roku wykonano kolejny (następny) etap robót renowacyjnych elewacji południowej w części zachodniej zgodnie z umową nr 342 z dnia 29.01.2015 r. określającej koszt prac na 1 094 141 zł. Urząd Miasta dofinansował to zadanie dotacją w kwocie  214 000 zł.  

 W tym roku rozliczono finansowo wykonanie w ubiegłym roku schodów ruchomych wraz z wybudowaną kładką o dodatkowej powierzchni 225  m² - poniesiony koszt 1 179 398 zł, uregulowano zapłatę za projekt rozbudowy antresoli po uzyskaniu „ Decyzji” pozwolenia na budowę – koszt 9 000 zł,  dokonano zmiany oświetlenia oraz częściowej wymiany instalacji elektrycznych zasilających i rozdzielnic – poniesiony koszt 606 878 zł, uzyskano 255  m² dodatkowej powierzchni handlowej dzięki „ Decyzji” pozwalającej na poszerzenie antresoli – koszt przedsięwzięcia I i II etapu budowy stropów 959 310 zł, wybudowano dla klientów (płatną na monetę) łazienkę ogólnodostępną na kondygnacji parteru – poniesiony koszt 37 427 zł, dokończono zabudowę części pawilonów o konstrukcji aluminiowo – szklanej na parterze przy ciągu komunikacyjnym od strony podwórka – poniesiony koszt 38 745 zł.

W tym roku wydatkowano na remonty, nadzory i modernizację 1 830 999 zł.

31.12.2015r.